Gå til indhold

Fonden for Almen Praksis

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, efteruddannelse og forskning.

Fonden understøtter og finansierer kvalitetsudvikling, efteruddannelse, forskning og faglig udvikling inden for almen praksis i Danmark, idet fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

  • Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis samt støtte andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Fremme forskningen i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Fonden understøtter forskningen dels via driften af forskningsenheder samt en årlig forskningspulje. 
  • Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske. 

Under fonden er der nedsat tre styregrupper inden for hhv. forskning, efteruddannelse og kvalitet, der har til opgave at sikre praktisk og konkret implementering af Fondens bestyrelses beslutninger. Styregruppen for forskning har desuden tilknyttet et bedømmelsesudvalg, der har til opgave at vurdere ansøgninger til Fondens forskningspulje.

Læs mere:


Fondens forskningspulje

Puljen er åben for alle typer forskning indenfor praksisrelevante emner. Der uddeles ca. 2 mio. kr. årligt med en årlig ansøgningsfrist, som annonceres i Ugeskrift For Læger.

Der kan primært ydes støtte til egen løn eller vikarløn i op til 6 måneder.

Der kan i begrænset omfang ydes støtte til projektets driftsudgifter, konsulentbistand og projektrelevante studieophold.

Der kan ikke søges om støtte til apparatur, edb eller deltagelse i møder og kongresser.

Støtte kan i prioriteret rækkefølge gives til praktiserende læger, yngre læger under uddannelse til almen praksis, samt læger og andre med tæt tilknytning til almen praksis, herunder de almenmedicinske forskningsmiljøer.

Ved bedømmelsen af ansøgningerne lægges vægt på originalitet, forskningsfaglig kvalitet, relevans for almen lægepraksis og projektets gennemførlighed. Bedømmelsen foretages af et forskningsudvalg nedsat af Fonden for Almen Praksis, mens endelig beslutning om tildeling af midler sker i Bestyrelsen for fonden.

Ved spørgsmål af faglige karakter, kan der rettes henvendelse til formand for Forskningsudvalget Jens Søndergaard på mail: JSoendergaard@health.sdu.dk.

 

Ansøgning om frie forskningsmidler for 2024

I menuen til venstre finder du ansøgningsprocedurer, vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsrunden er nu åben. Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2024 kl. 12.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Gregers Bjørneboe
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Peter Christian Madsen