Gå til indhold

Landssamarbejdsudvalg

På denne side finder du information om Landssamarbejdsudvalgene. I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte praksisfonde.

Regionerne etablerer tilbud i praksissektoren ved at indgå en overenskomst med de praktiserende gruppers organisation. Overenskomsten er det kontraktgrundlag, som den enkelte læge, fysioterapeut, tandlæge mv. skal arbejde efter.

Overenskomsterne indeholder bestemmelser om ydelser, honorarer, kapacitetsstyring via tildeling af ydernumre og praksisplanlægning m.m. Endvidere er der aftalt et overenskomstbaseret serviceklagesystem (Samarbejds- og Landssamarbejdsudvalg (SU og LSU).

Serviceklagesystemet skal sikre efterlevelse af overenskomsten. Systemet er opbygget som et 2-instanssystem med regionalt forankrede samarbejdsudvalget som 1. instans og Landssamarbejdsudvalget som 2. instans. Sager kan indbringes af patienterne, regionen, yderen eller kommunen.

De privatpraktiserende behandlere er:

 • Almen praksis
 • Speciallægehjælp
 • Fysioterapi
 • Kiropraktik
 • Psykologhjælp
 • Tandplejerhjælp
 • Fodterapi

Landssamarbejdsudvalgets sammensætning

Udvalget er paritetisk sammensat med 3-4 medlemmer fra RLTN herunder KL og 3-4 medlemmer fra organisationen.
Der afholdes 2-4 møder årligt, og udvalget sekretariatsbetjenes af Danske Regioner og den faglige organisation i fællesskab.

Landssamarbejdsudvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er at fortolke overenskomsten, behandle anke af afgørelser truffet af Samarbejdsudvalget (SU) samt drøfter principielle sager.

Ønsker du at anke samarbejdsudvalgets afgørelse, kan du finde ankeskema og vejledning i venstre side.

Landssamarbejdsudvalgenes beslutningskompetence

Landssamarbejdsudvalget træffer afgørelse ved enighed. Hvis ikke denne kan opnås, kan sagen, hvis en af parterne vælger det, indbringes for en voldgift.

Landssamarbejdsudvalget har over for regionen eller yderen kompetence til at:

 • Tildele advarsel eller udtale misbilligelse
 • Kræve tilbagebetaling
 • Pålægge bod
 • Udelukke en yder fra at praktisere

Sagernes indhold

De enkelte områder er forskellige og det er de typer af sager som udvalget behandler også. På nogle områder er der mange patientklager, mens andre områder handler mere om uenighed mellem yderne og regionen om forståelse af overenskomsten.

Tidsfrister

Hvornår skal sekretariatet senest modtage sagen/anken?

Ønsker du at anke?

Anke over samarbejdsudvalget afgørelse

Landssamarbejdsudvalgene

Kontakt

Landssamarbejdsudvalgene

Kontakt